Zasiłek pogrzebowy KRUS – komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy KRUS – komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy KRUS

Zasiłkiem pogrzebowym KRUS określa się nic innego, jak przede wszystkim rodzaj świadczenia, które jest wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zasiłek ten przysługuje osobie, która poniosła różnorodne koszty związane z pogrzebem:

  • uprawnionego do emerytury
  • upewnionego do renty z ubezpieczenia
  • ubezpieczonego i nie wyłączając tutaj osób objętych jedynie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym lub macierzyńskim
  • osoby, która w dniu swojej śmierci nie posiadała ustalonego prawa do emerytury lub też nie posiadała prawa do renty z ubezpieczenia, aczkolwiek mimo to spełniała warunki do jej pobierania i przyznania
  • członka rodziny, którymi są przede wszystkim: małżonek, rodzice, ojczym, osoby przysposabiające, macocha, dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem przez nich pełnoletności, jak również

Warto również zaznaczyć to, iż zasiłek pogrzebowy KRUS może przysługiwać wyłącznie z jednego tytułu. W związku z tym, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że nastąpi zbieg prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy z prawem do zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów, to wtedy przyznaje się tak zasiłek na podstawie tych odrębnych przepisów. Należy też powiedzieć w szczególności to, że prawo do zasiłku wygasa za każdym razem, gdy nie zostanie zgłoszony w odpowiedni sposób wniosek w ciągu dwunastu miesięcy, licząc od momentu śmierci osoby, na którą taki zasiłek się należy. Dodatkowo należy jeszcze powiedzieć, że zasiłek pogrzebowy KRUS należy się także domowi pomocy społecznej, osobie prawnej kościoła, związkowi wyznaniowemu, ale także powiatowi oraz gminie.

Jakie są wymagane dokumenty, aby móc otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby móc otrzymać zasiłek pogrzebowy należy złożyć w tym celu stosowne dokumenty, do jednych z nich należy zaliczyć przede wszystkim takie dokumenty jak: skrócony odpis aktu zgonu, wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, jak również oryginały rachunków odnośnie poniesionych kosztów pogrzebu oraz dokumenty, które będą w stanie potwierdzić pokrewieństwo albo powinowactwo występujące między osobą zmarła, a osobą, która wnioskuje o zasiłek pogrzebowy. Oczywiście może zdarzyć się również tak, że dany pogrzeb jest na koszt organizacji politycznej, bądź Państwa, wtedy w takiej sytuacji należy dostarczyć dodatkowo zaświadczenie od organu administracji publicznej, w którym będzie jasno stwierdzony aspekt porycia kosztu pogrzebu, a także rachunki kosztów, które zostały w sposób częściowy pokryte przez osobę, która ma uprawnienia o staranie się o dostanie zasiłku pogrzebowego. Należy również zaznaczyć, iż w przypadku organizacji pogrzebu przez partię polityczną lub Państwo, otrzymanie zasiłku pogrzebowego należy się tylko i wyłącznie krewnemu osoby zmarłej. W związku z tym instytucją, które brały udział w organizacji pogrzebu taki zasiłek nie przysługuje i nie jest on dzielony proporcjonalnie pomiędzy krewnego, a te organizacje.

Zasiłek pogrzebowy KRUS

W jaki sposób ustala się wysokość zasiłku pogrzebowego?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię ustalania zasiłku pogrzebowego to należy zaznaczyć, iż w tej sytuacji  istnieją trzy możliwości, a mianowicie:

  • zasiłek pogrzebowy jest ustalany zgodnie z przepisami emerytalnymi
  • w sytuacji, gdy pogrzeb został organizowany przez partię polityczną lub Państwo to zasiłek ustalany zostaje również na podstawie przepisów emerytalnych
  • w przypadku, gdy koszty pogrzebu są poniesione przez więcej niż jedną osobę to wtedy zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby i w sposób proporcjonalny do poniesionych kosztów związanych z pogrzebem

Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS

Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS powinien być dostarczony nie później niż w terminie dwunastu miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia zgonu osoby ubezpieczonej. Oczywiście istnieje od tego terminu pewien wyjątek, a jest nim taka sytuacja, podczas której ciało zmarłego będzie w takim stanie, że ciężko będzie je zidentyfikować, bądź ciało zostanie odnalezione w terminie późniejszym, niż dzień orzeczenia śmierci. W takiej sytuacji wniosek o zasiłek pogrzebowy do KRUS trzeba złożyć nie później niż dwanaście miesięcy, licząc od dnia pochówku zmarłego. W przeciwnym razie zasiłek pogrzebowy nie będzie mógł zostać wypłacony.

Jaki jest czas oczekiwania na zasiłek pogrzebowy KRUS?

Czas oczekiwania na zasiłek pogrzebowy KRUS może wynieść nawet około miesiąc czasu, licząc od momentu złożenia wniosku o udzielenie takiego wsparcia finansowego. Oczywiście termin ten zostaje zachowany, jeżeli wszystkie dostarczone przez nas dokumenty były złożone w sposób prawidłowy. Jeżeli nie, to zapewne będziemy proszeni o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów, o których zapomnieliśmy, a to będzie skutkowało niczym innym, jak przedłużeniem terminu wypłaty zasiłku pogrzebowego KRUS.

Gdzie składać wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Jeżeli chodzi o kwestię tego, gdzie można składać wniosek o zasiłek pogrzebowy to należy powiedzieć, że jest ku temu kilka możliwości, a można do nich zaliczyć:

  • placówkę KRUS właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o udzielenie zasiłku pogrzebowego
  • drogę elektroniczną

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy KRUS?

Zasiłek pogrzebowy KRUS wynosi nie więcej niż 200 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obowiązuje w dniu śmierci osoby, za której pogrzeb zostały poniesione koszty. Podczas wypełniania wniosku o zasiłek pogrzebowy należy umieścić tam takie informacje jak: data zgonu ubezpieczonego, jego imię oraz nazwisko, datę urodzenia, pesel, jak również serię oraz numer dowodu osobistego. W chwili obecnej zasiłek pogrzebowy KRUS we wszystkich przypadkach wynosi cztery tysiące złotych. We wniosku o zasiłek pogrzebowy należy również zawrzeć informację, czy zmarły w dniu śmierci: miał ustanowione prawo do emerytury lub renty rolniczej, miał ustanowione prawo do emerytury lub renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też był objęty ubezpieczeniem. Trzeba także pamiętać, iż w sytuacji pobierania świadczeń wymaga się podania numeru takiego świadczenia, jak również oddziału placówki regionalnej lub placówki terenowej KRUS. Osoba wnioskująca o udzielenie zasiłku pogrzebowego ma również obowiązek podania informacji o tym, czy i w jakim stopniu jest spokrewniona z osobą zmarłą. Należy tutaj precyzyjnie określić stopień pokrewieństwa. Natomiast w sytuacji, gdy o zasiłek pogrzebowy KRUS stara się małżonek osoby zmarłej to musi on dodatkowo zawrzeć informację, czy była orzeczona względem tego małżeństwa separacja, ponieważ jeżeli tak, to zasiłek przysługiwać nie będzie. W dalszej części wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany podać swoje dane osobowe, a należą do nich: imię i nazwisko, pesel, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, jak również numer konta bankowego. Podanie numeru konta bankowego jest potrzebne, aby KRUS mógł przelać zasiłek pogrzebowy. Następnie osoba wnioskująca o otrzymanie zasiłku pogrzebowego musi oświadczyć, że: została objęta ubezpieczeniem, posiada ustalone prawo do emerytury lub renty, a także czy koszty pogrzebu pokryła w całości, czy też jedynie w jakieś części. Wnioskodawca musi również zadeklarować, że zasiłek pogrzebowy nie był wypłacany z innego tytułu.

Zasiłek pogrzebowy KRUS

Jak wygląda wnioskowanie o zasiłek pogrzebowy KRUS na mocy przepisów innego państwa członkowskiego?

W przypadku, gdy osoba wnioskująca o zasiłek pogrzebowy KRUS ma swoje miejsce zamieszkania w Polsce, ale ubiega się o to na podstawie przepisów innego państwa to powinna złożyć wniosek o zasiłek na formularzu E-124. Osoba taka powinna zapoznać się ze wszystkimi uwagami zawartymi na takim formularzu. Bowiem w sposób bardzo ścisły informują one nie tylko o sposobie odpowiedniego wypełniania formularza o zasiłek pogrzebowy, ale również o dokumentach, jakie są wymagane dla potrzeb innego państwa członkowskiego. Dlatego też, niektóre z państw członkowskich na swoich formularz przygotowały dodatkowe strony do wypełnienia. Na formularzu E-124 została również zawarta informacja odnosząca się do tego, w jakich instytucjach państw członkowskich, wnioskodawca ma możliwość złożenia takiego formularza.

Zasiłek pogrzebowy KRUS na tle przepisów unijnych

Wszystkie przepisy rozporządzeń unijnych jasno określają to, które z państw członkowskich będą zobowiązane do wypłaty zasiłku pogrzebowego, jeżeli zgon osoby ubezpieczonej nastąpi w innym państwie członkowskim. Należy również powiedzieć przede wszystkim to, że przepisy unijne mówią, które państwo członkowskie jest zobowiązane wypłacić taki zasiłek pogrzebowy, w sytuacji, gdy prawo do otrzymania takiego świadczenia w więcej, niż w jednym państwie członkowskim. Trzeba także dodać, że w przypadku, gdy pracownik, bądź inna osoba, która zajmuje się samodzielnym zarobkowaniem na terytorium jednego z państw członkowskich umrze, będąc jednocześnie osobą ubezpieczoną w innym państwie członkowskim to wtedy uznaje się, iż zgon takiej osoby miał miejsce na terytorium tego drugiego państwa, w którym osoba zmarła była ubezpieczona. W związku z tym należy pamiętać, iż nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla prawa odnośnie tego świadczenia, na terenie jakiego państwa członkowskiego osoba zmarła zamieszkiwała. Dlatego uprawniony do utrzymania zasiłku pogrzebowego po osobie zmarłej otrzyma takie świadczenie nawet w przypadku mieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, niż państwo właściwe. Oczywiście wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie potrzebne warunki, które są wymagane przez przepisy prawa takiego państwa.

Dodaj komentarz