Gdzie i jak dokonać zawieszenia działalności gospodarczej?

Gdzie i jak dokonać zawieszenia działalności gospodarczej?

Utrata płynności finansowej

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą doskonale wiesz, że nie jest to przysłowiowa “bułka z masłem”. Jako właściciel firmy masz wiele obowiązków, również tych finansowych. Czasami z różnych przyczyn może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca utraci płynność  finansową, a co za tym idzie – zabraknie mu środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Również w przypadku choroby lub nagłego wyjazdu za granicę mogą pojawić się problemy z prowadzeniem działalności. W takich sytuacjach właściciel firmy może zawiesić na jakiś czas swoją działalność, bez konieczności jej likwidowania.

Aby zawiesić działalność gospodarczą trzeba złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Istnieje kilka sposobów na złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Można to zrobić:

– osobiście w Urzędzie Gminy,

– przez pełnomocnika – należy pamiętać o opłacie za pełnomocnictwo. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom),

– listownie – należy wówczas notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku,

– elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia.

Przedsiębiorca składając wniosek bezpośrednio w urzędzie gminy musi posiadać dowód osobisty do wglądu. Przy wniosku w postaci elektronicznej dostarczenie dokumentu tożsamości nie jest wymagane.

Korekta wpisu do CEIDG

Jeśli okaże się, że wniosek o wpis do CEIDG został błędnie wypełniony, wnioskodawca zostanie poproszony o skorygowanie błędnych informacji lub uzupełnienie brakujących danych. Gdy wniosek został złożony on-line, wówczas system CEIDG poinformuje niezwłocznie o błędach we wniosku. Jeśli natomiast został złożony w urzędzie gminy, wnioskodawca w terminie 7 dni od wezwania ma obowiązek osobistego poprawienia wniosku.

Po przyjęciu wniosku organ ewidencyjny wydaje kopię wniosku z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu urząd gminy ma obowiązek przesłania danych z wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

1 Comment

Dodaj komentarz