Jak przeprowadzić sprzedaż udziałów w spółce?

Jak przeprowadzić sprzedaż udziałów w spółce?

Forma organizacji przedsiębiorstwa, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ma swoją specyfikę. Przede wszystkim jest to spółka kapitałowa, co oznacza, że jej funkcjonowanie nie wiąże się ściśle z osobami założycieli, dlatego każdy ze wspólników może swobodnie dysponować swoimi udziałami, w tym sprzedać je. Nie ma tu jednak całkowitej dowolności, gdyż procedura sprzedaży udziałów wymaga dopełnienia pewnych formalności. Wyjaśniamy, na co przede wszystkim musisz zwrócić uwagę.

1. Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – procedura

2. Umowa sprzedaży – forma i treść

3. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Jeśli chcesz przygotować się do sprzedaży udziałów w spółce z o.o., zapoznaj się z finansowymi aspektami takiego kroku. Informacje na ten temat znajdują się między innymi na stronie biurospolki.pl.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – procedura

Na początku podkreślmy, że zapisy polskiego prawa pozwalają na sprzedaż zarówno całości, jak i części udziałów w spółce z o.o. Jeżeli sprzedasz wszystkie udziały, będąc jedynym wspólnikiem, krok taki pociągnie za sobą również sprzedaż spółki.

Aby sprzedaż udziałów była skuteczna, konieczne jest:

  • zgromadzenie dokumentacji,
  • przygotowanie wyceny spółki,
  • zawarcie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym,
  • zgłoszenie transakcji,
  • wprowadzenie zmian do KRS.

Nabywca udziałów powinien otrzymać wszelkie niezbędne informacje o spółce, w tym zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych oraz w składkach na ubezpieczenia społeczne.

Umowa sprzedaży – forma i treść

Kwestię zbycia udziałów reguluje art. 180 Kodeksu spółek handlowych. Znajduje się tam informacja, że zbycie udziału lub jego części musi zostać dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W umowie należy zawrzeć informacje na temat liczby udziałów będących przedmiotem transakcji oraz ich wartości. W interesie obu stron jest także:

  • uwzględnienie informacji o sytuacji spółki i potwierdzenie, że nabywca został z nią zapoznany,
  • podkreślenie, że pozostali wspólnicy nie skorzystali z prawa pierwokupu – jeśli takie zostało wprowadzone umową spółki,
  • wyrażenie zgody przez spółkę na sprzedaż, jeśli wymaga tego umowa spółki.

Jakich formalności trzeba dopełnić?

Zawarcie umowy wywołuje konieczność powiadomienia spółki, że do takiej transakcji doszło, a następnie odnotowania faktu w księgach rachunkowych. Zarząd dokona zmiany w zapisie księgi udziałów. Ważnym etapem procesu jest również zgłoszenie zmiany do KRS i odbotowanie tych zmian w dokumentacji.

 

Dodaj komentarz