Spółka kapitałowa a zmiana kodu PKD

Spółka kapitałowa a zmiana kodu PKD

Nowo otwarta firma

Podczas rejestracji działalności przedsiębiorca podaje odpowiedni kod PKD, wyznaczający zakres działań swojej firmy. W każdej chwili można go zmienić, dodać lub usunąć takie, które nie odpowiadają już usługom firmy w razie jakichkolwiek zmian. Wszelkie zmiany kodu PKD zależą głównie od formy danej firmy – czy jest to działalność jednoosobowa czy może inna. Poniżej skupimy się na zmianie kodu PKD dotyczącej spółek kapitałowych.

Zmiana kod PKD

W przypadku spółek kapitałowych zmian w przedmiocie działalności należy dokonać zawsze w trybie zmian umowy spółki/statutu spółki, a następnie stosowną zmianę umowy/statutu zgłosić do sądu rejestrowego. Dopiero wpis do Rejestru powoduje skuteczną zmianę umowy spółki.

Ponadto w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać, że zmiana umowy spółki następuje w formie uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała ta musi być podjęta w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Powyższe obowiązuje również dla jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka kapitałowa a zmiana kodu PKD

W zależności od tego czy zmiana przedmiotu działalności spółki ma charakter istotny czy nie różna jest większość wymagana do podjęcia uchwały. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki  wymaga większości 3/4 głosów, natomiast w przypadku zmian nieistotnych zmiana ta wymaga większości 2/3 głosów. Kiedy mamy do czynienia ze zmianami istotnymi, a kiedy tak nie jest? Istotną zmianą przedmiotu działalności spółki jest taka zmiana, która w sposób istotny zmienia jej działalność. Są to takie przypadki kiedy następuje całkowita zmiana tego przedmiotu lub kiedy nowy obszar działalności spółki stał się dominującym obszarem jej działania. W przypadkach kiedy nowy przedmiot działalności ma charakter jedynie poboczny lub pomocniczy, albo kiedy dotychczasowy obszar nadal pozostaje dominującym, zmiana ta nie będzie miała charakteru istotnego. Zatem w dużym skrócie – zmiana istotna to zmiana dotycząca głównego przedmiotu działalności.

Zmianę umowy spółki zarząd spółki musi zgłosić do KRS, w terminie 6 miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały. Musisz jednak pamiętać, ze zmiana umowy będzie skuteczna dopiero z chwilą wpisania do KRS, czyli uwidocznienia w Rejestrze. Do druków (w/w KRS-Z1 wraz załącznikiem KRS ZM) załącza się wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników, w którym umieszczona jest uchwała w sprawie zmiany umowy spółki.

Wszelkie zmiany w spółce kapitałowej muszą być zatwierdzone przez wszystkich wspólników.

Dodaj komentarz